Jobbe hos oss

Arbeidsmiljø

Bjorstaddalen Avfallsanlegg legger vekt på å ha et godt arbeidsmiljø for sine 26 ansatte og har siden stiftelsen av selskapet byttet ut alle hjullastere, gravemaskiner og dozere.

Alle maskinene har støv- og asbestfilter, ergonomisk riktige stoler, klimaanlegg og generelt veldig bra førermiljø.

Nytt administrasjonsbygg

For å kunne huse alle de nye medarbeiderne ble administrasjonsbygget utvidet med en større kontoravdeling og vektsentral. Dette har skapt et betydelig bedre arbeidsmiljø for alle ansatte i administrasjonen. Det nye administrasjonsbygget har også gitt plass til bedre og større garderober med rene og urene soner for både for kvinner og menn i den eldste delen av bygget.

Vektanlegget (bilveiebroer) ble ombygd og utvidet til å kunne ta hele vogntog i både inngående og utgående retning og er også klargjort for modulvogntog. Vektanlegget er helautomatisert slik at kundene med faste leveranser benytter selvbetjening med veiekort.

Samlet har dette ført til en helt annen hverdag for sjåfører som leverer avfall ved at de slipper å stå i kø. For våre vektoperatører betyr det mindre stress i kundebehandlingen.

Hygiene

Med tanke på at det er avfallshåndtering som er hovedvirksomheten i selskapet, legges det stor vekt på hygiene i både bygg og maskiner. Det er en hel stilling til renhold av bygg, mens hver enkelt maskinfører har ansvaret for renhold av egen maskin.

Det gjennomføres både undersøkelser og samarbeidsmøter om det psykososiale arbeidsmiljøet.

Skader og sykefravær

Selskapet har en målsetting om null skader som fører til sykefravær. I 2018 var det en skade på en maskinfører med påfølgende sykemelding. Det er i tillegg et mål om å forsøke å holde sykefraværet under 4 %.

Sykefraværet var i 2018 eksepsjonelt lavt med 2,5 %. Fravær skyldes i all hovedsak sykemeldinger grunnet ikke-jobbrelaterte forhold i tillegg til fraværet for den maskinføreren som skadet seg.

Kompetanseutvikling

Medarbeiderne i selskapet har kompetanse og erfaring innenfor en rekke områder. Administrasjonen har bransjekunnskap og spisskompetanse innenfor ulike avfallsområder i tillegg til systemerfaring fra ulike bransjer og er kyndige innenfor miljølovverket.

Fagarbeidere har maskinkompetanse/sertifikater og erfaring fra anleggsvirksomhet i tillegg til varierende grad av bransjekunnskap.

Det er brukt mye midler på kompetansehevende tiltak for medarbeiderne i 2018.

Dette er ekstern opplæring og kurs innenfor:

 • Førstehjelp
 • Asbest
 • Utførelse av varme arbeider
 • Brannforebygging- og bekjempelse
 • Farlig avfall
 • Verneombud
 • Truckfører
 • Yrkessjåfør
 • Lift
 • Bygg- og rivningsavfall
 • Kvalitetsstyringssystem

I tillegg har flere ansatte tatt maskinførerbevis for hjullaster, gravemaskin og bulldozer og det er gjennomført lederutvikling.

Bedriftshelse

Selskapet har avtale med Bedriftshelsen AS om oppfølging av bedriftshelsetjenester. Et variert utvalg av tjenestene benyttes og kan for 2018 oppsummeres slik:

Det ble utført helsesamtaler med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Etter helsesamtalene har bedriftssykepleieren hatt individuell oppfølging og fokussamtaler med enkelte ansatte.

Bedriftshelsen/Bedriftsnavigator utførte en kvalitativ kartlegging av arbeidsmiljøet i avdeling Husholdning. Bedriftslegen har bistått i forbindelse med vurdering av arbeidsmiljøet for en gravid ansatt.

Fysioterapeuten har vært involvert i forbindelse med tilrettelegging av arbeidsplassen for en ansatt.

Fysioterapeuten har i den forbindelse deltatt på møter med lege, Arbeidslivssenteret og Hjelpemiddelsentralen.

Yrkeshygienikeren har:

 • utført målinger av muggsopp og bakterier i tømmehall, garderobe ved tømmehall og toalett ved tømmehall.
 • utført lydnivåmålinger for å måle eksponeringen til operatørene bak på renovasjonsbilene.
 • skaffet tilveie måleutstyr for måling av støv.

 

I tillegg har 8 ansatte fått vaksiner mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og hepatitt A og B.

Ledige stillinger

 • Vi har for tiden ingen utlyste stillinger.

Mer informasjon

Bjorstaddalen Næring AS er en IA-bedrift (IA = inkluderende arbeidsliv). Det fokuseres på å tilrettelegge for sykemeldte arbeidstakere slik at de kan fungere i en eller annen posisjon innenfor selskapet til tross for sykemelding. Det samme gjelder for ansatte med andre belastninger utover sykdom/sykemelding.
Sykemeldte som ikke kan fungere i arbeidssituasjon, følges jevnlig opp i den hensikt å ikke bli «glemt» og for å få vedkommende snarest mulig tilbake til en normal hverdag.

Selskapets strategi om å være en attraktiv arbeidsplass innebærer også å tilby arbeidstrening til personer som ikke uten videre glir inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Opptil flere på arbeidstreningstiltak har blitt tilbudt fast ansettelse i selskapet etter endt tiltaksperiode.